Tervetuloa Päiväkoti Engelin kotisivuille!

Päiväkoti Engel on yksityinen päiväkoti ja se on toiminut Helsingin eteläisellä alueella jo vuodesta 1993. Päiväkoti Engelillä on neljä toimivaa päiväkotia. Komean Johanneksen kirkon juurella sijaitsee Engel Viiskulma, idyllisellä Huvilakujalla Engel Huvila sekä virikkeellisen Sepän puiston vieressä sijaitseva Engel Seppä. Päiväkoti Engelin kasvatustoiminnassa korostuu kodinomaisuus ja lämpö sekä yhteisöllisyys ja lasten yhteistyötaitojen kehittyminen. Päiväkodeissa on hoidossa 1-6-vuotiaita lapsia. Lapset ovat jaettu Taimilapsiin, Toimijalapsiin ja Tietäjälapsiin.

Päiväkoti Engelissä annetaan vuosittain perusopetuslain mukaista esiopetusta. Engelin toimipisteet ovat pieniä ja kodinomaisia. Tästä johtuen Engelin päiväkotitoimipisteiden esiopetus järjestetään yhdessä toimintapisteessä Päiväkoti Engel Viiskulmassa, jotta esiopetusikäiset lapset pääsevät työskentelemään koululuokanomaisessa toimintaympäristössä ja tutustuvat laajemmin tuleviin koulukavereihinsa.

ENGELILÄISYYS

Yhteisöllisyys, elämänmyönteisyys ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat engeliläisyyden ydintä. Päiväkoti Engelin kasvattajat luovat päiväkotiin lämminhenkisen, kannustavan ja elämää arvostavan vuorovaikutusilmapiirin. Engelin arjessa korostuvat hyvien tapojen ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen yhdessä, toista kunnioittaen ja ilon kautta. Engel ylläpitää ja kouluttaa ammattitaitoisia kasvattajiaan säännöllisesti Engelissä pitkään kehitetyn varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman suuntaisesti. Tämä mahdollistaa kasvattajien yhdenmukaiset toimintatavat päiväkodin yhteisökasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

ENGELIN VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA

Engelin toiminnan perusperiaatteet ovat emotionaalisessa, sosiaalisessa ja eettisessä kasvatuksessa. Lapsia ohjataan ja kannustetaan ryhmätaitojen kehittymisessä ja muiden huomioimisessa. Jokaisella ikäkaudella on omat kehitystehtävänsä joiden suuntaisesti Engelissä lasta ohjataan ja kannustetaan omatoimisuuteen. Kaikki nämä elementit ovat tärkeitä lapsen terveen itsetunnon rakentumisessa.

Tunne-elämäkasvatus

  • Engelissä lapset hyväksytään omana itsenään kaikkine tunteineen. Kasvattajat suhtautuvat lapsiin arvostaen ja lasten mielipiteet huomioon ottaen. Engelissä lapsia opetetaan tunnistamaan ja säätelemään omia tunteitaan. Samalla lapset oppivat ymmärtämään myös muiden tunteita. Engelissä lapset ja kasvattajat opettelevat yhdessä empatiataitoja.

Sosiaalinen ja eettinen kasvatus

  • Engelissä sosiaalisten ja eettisten taitojen opettaminen kietoutuvat vahvasti yhteen. Eettisten taitojen harjoittelu on koko ajan läsnä lasten toimiessa sosiaalisessa ryhmässä. Päiväkodin kasvattajat opettavat lapsille empatia- ja itsesäätelytaitojen lisäksi sosiaalisia ongelmaratkaisutaitoja ja hyviä käytöstapoja.
  • Engelissä kasvattajat muodostavat lämpimän ja läheisen suhteen lapseen. Kasvattajat pitävät kiinni turvallisista rajoista ja ohjaavat näin lasta moraaliperiaatteiden suuntaisesti kotikasvatuksen tuomat erilaisuudet yksilöissä huomioiden. Tapakasvatus on myös tärkeä osa engeliläisyyttä.

Iän mukaisten taitojen opettaminen

  • Päiväkoti Engelissä lapsille opetetaan asioita ja taitoja vaiheittain niin, että uuden oppiminen rakentuu aikaisemmin opittujen asioiden ja taitojen pohjalle.  Lapsilla on ikään liittyviä herkkyysvaiheita, jolloin uusien asioiden oppiminen tulee ajankohtaiseksi. Päiväkoti Engelissä kasvattajat opettavat lapsille iän mukaisia taitoja, sillä tämä on keskeistä lasten terveen itsetunnon vahvistamisessa. Ilmapiiri on Engelissä lapsia kannustava ja positiivinen. Lapset oppivat uusia taitoja yhdessä kasvattajien ja toisten lasten kanssa. Kun lapsi oppii iänmukaisia asioita ja taitoja, hän on tasapainoinen ja hänen on helppo toimia lapsiryhmässä.

VUOROVAIKUTUSILMAPIIRI

Päiväkoti Engelissä tunneilmasto on turvallinen, rakastava, hyväksyvä ja toista ihmistä kunnioittava. Engelin päiväkodit ovat pieniä ja tämä mahdollistaa sen, että kaikki kasvattajat ja lapset tuntevat toisensa. Myös ryhmästä toiseen siirtyminen on lapsille turvallista, kun he jo ennen ryhmän vaihtamista tuntevat ryhmässä olevat lapset ja kasvattajat. Myös lasten vanhemmat ja muut päiväkotiyhteisöön kuuluvat ihmiset otetaan päiväkodissa lämpimästi ja arvostavasti vastaan.

OPPIMISTOIMINTA

Päiväkodin päivä-, viikko- ja vuosirytmi luo selkeän, johdonmukaisen ja turvallisen oppimisympäristön lapsille. Kussakin Engelin lapsiryhmässä on pysyvä iän mukainen keskeinen teema. Taimiryhmän teemana on leikki, Toimijaryhmän teemana on ystävyys ja Tietäjäryhmän teemana on oppimisen ilo.

Päiväkoti Engelissä lasten oppiminen tapahtuu koko päiväkotipäivän ajan jatkumona. Uusien asioiden oppiminen rakentuu jo opittujen asioiden ja taitojen pohjalle. Päiväkodin kasvattajat rohkaisevat ja kannustavat lapsia harjoittelemaan ja opettelemaan sitkeästi uusia asioita ja taitoja. Päiväkoti Engelin oppimisilmapiiri asenteiltaan on kannustava, avoin ja myönteinen.

Päiväkoti Engelin tilat on tehty lapsille sopiviksi ja niissä korostuvat esteettiset arvot. Päiväkodin sisustus on värimaailmaltaan harmoninen, selkeä ja rauhallinen. Lasten taidetyöt ja lasten toiminnan dokumentointi näkyvät päiväkodin seinillä väripilkkuina. Päiväkodin lapset ulkoilevat lähialueiden julkisissa puistoissa. Alueen keskeinen sijainti mahdollistaa lasten kasvaessa monipuolisen retkeilyn niin puistoissa, museoissa, teattereissa kuin urheilutapahtumissakin.

Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen, pienten työtehtävien tekeminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ovat lapsille ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Nämä toimintatavat otetaan huomioon Engelin ryhmätoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ja ne ohjaavat kasvattajien tapoja toimia lasten kanssa.

Oppimisen alueet

Oppimisen alueet toteutuvat päiväkodin kasvatustoiminnassa samanaikaisesti lomittain. Oppimisen alueita ovat kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. Vuosittain päiväkodissa painotetaan jotakin oppimisen aluetta muita enemmän.

Kielten rikas maailma

Päiväkoti Engelissä on lämmin ja vuorovaikutukseen kannustava ilmapiiri. Engelissä kasvattajat eläytyvät ja reagoivat lasten kontaktialoitteisiin ja näin rohkaisevat lapsia vuorovaikutukseen.  Engelissä lapset saavat harjoitella keskustelua omista tunteista, toiveista, mielipiteistä ja ajatuksista. Ryhmän jäsenenä lapset saavat opetella keskustelutapoja, esimerkiksi he totuttautuvat kuuntelemaan sekä lasten että aikuisen puhetta, pääsevät osallistumaan keskusteluun ja oppivat odottamaan omaa vuoroaan. Päiväkodissa luetaan lapsille päivittäin. Lapset saavat tutustua uusiin ja perinteisiin satuihin, ja tarinoihin sekä runoihin, loruihin ja riimeihin.

 

Ilmaisun monet muodot

Päiväkoti Engelissä kasvattajat rohkaisevat ja luovat kannustavan ilmapiirin, jotta lasten on luontevaa saada ja tuottaa taiteellisia kokemuksia. Päiväkodin keskeisen sijainnin vuoksi lapset käyvät paljon taide- ja kulttuurivierailuilla.

Kasvattajat leikkivät ja laulavat lasten kanssa päiväkodin arjentilanteissa. Lasten kanssa harjoitellaan myös soittamista. Esimerkiksi kehosoittimet ja rytmisoittimet ovat ahkerassa käytössä. Päiväkodissa opetetaan kuuntelemaan useanlaista musiikkia, jolloin myös musiikin tuntemus lisääntyy. Musiikkikasvatuksessa Päiväkoti Engel tekee yhteistyötä myös Keski-Helsingin musiikkiopiston kanssa. Lasten on mahdollista osallistua harrastetoimintana järjestettävään musiikkiopiston järjestämään suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen muskariopetukseen.

Lapsille järjestetään mahdollisuus tutustua suomalaiseen ja ulkomaiseen kuvataiteeseen taiteeseen. Lapsille tarjotaan erilaisia materiaaleja taiteen tekemiseen ja heitä opetetaan käyttämään erilaisia tekniikkoja ja työskentelytapoja tuottaa taidetta itse.

Lapsia kannustetaan ja tuetaan keholliseen ja kielelliseen ilmaisuun. Draama on esillä päiväkotimme toiminnassa. Perinteisissä kevät- ja joulujuhlissa lapset pääsevät esittämään huolella harjoitettuja taitojaan vanhemmille.

 

Minä ja meidän yhteisömme

Päiväkoti Engelissä painotetaan lasten eettisten taitojen kehittymistä. Tunnepaja ja päiväkodin arjen tilanteet tarjoavat monipuolisen oppimisympäristön eettisten asioiden yhteiselle pohtimiselle ja oppimiselle.

Lasten kanssa tutustutaan päiväkodin kulttuurisesti rikkaaseen lähiympäristöön. Päiväkodin ympäristössä on menneisyys vahvasti läsnä esimerkiksi vanhoissa rakennuksissa ja alueen lukuisissa julkisissa patsaissa. Kasvattajat käyttävät yhdessä lasten kanssa turvallisia internetsivustoja ja sanomalehtiä hakiessaan lasta kiinnostavaa tietoa menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Katsomuskasvatuksessa kunnioitetaan lasten ja heidän vanhempiensa uskonnollista vakaumusta. Lapsille tarjotaan mahdollisuus kohdata katsomukseen liittyviä asioita ja kysymyksiä sekä tutustua katsomuksellisia perinteeseen ja tapoihin. Lasten kanssa käydään joulukirkossa ja tutustutaan draaman keinoin joulutarinaan. Lapselle tarjotaan mahdollisuus hiljentymiseen ja ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Kauniit kirkot Engelin läheisyydessä tarjoavat mahdollisuuden tutustumiseen ja esteettisiin elämyksiin.

 

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja matematiikan oppimiselle. Lasta ohjataan kiinnittämään huomiota luonnollisissa arkipäivän tilanteissa ilmeneviin matemaattisiin ilmiöihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi palikkatornin rakentaminen tai ylös kiivettävien rappusten laskeminen. Oppimistilanteissa lapsella on aktiivinen rooli. Pääosin matematiikkaa harjoitellaan leikkien, liikunnan, pienten työtehtävien, keskusteluhetkien ja pelien avulla. Sisällöistä nousevat esiin päättely- ja ongelmanratkaisu, vertailu, mittaaminen sekä arkipäivän sovellutukset, vaikkapa rahan lasku kaupassakäynneillä ja leivontamittojen käyttäminen. Matematiikassa käsitellään myös luokittelua, vertailua, ja järjestyksen asettamista. Lasten kanssa tehdään helppoja peruslaskutoimituksia lasten omien matematiikkatarinoiden avulla. Geometria on esillä esimerkiksi lasten tekeminä kolmiulotteisina taideteoksina. Isommat lapset myös opetetaan seuraamaan ajankulkua kellonviisareita seuraamalla.

Havainnoimalla, tutkimalla ja kokeilemalla lapset syventyvät luonnon ilmiöihin. Ilmiöt ovat läsnä moninaisine ilmiöineen, eläimineen ja kasveineen eri vuodenaikoina lapsen lähiympäristössä sisällä ja ulkona. Lasta ohjataan havaintojen teossa esimerkiksi lapset voivat mitata veden lämpötiloja eri vuoden aikana. Kasvua seurataan lasten itse tekemin istutuksin ja luonnonmateriaaleja käytetään toiminnassa leikeissä ja taidetöissä. Lasten kanssa keskustellaan ja tutkitaan erilaisia sääilmiöitä, tutustutaan karttaan ja maapalloon, josta lähestytään kotiseutua. Samoin lasten kanssa käydään läpi ihmisen elinkaarta, mitä tapahtuu kehityksessämme vauvasta vaariin.

Tärkeäksi osa-alueeksi päiväkotiarjessa nousevat ihmisen toimiminen luonnossa ja liikennekasvatus. Lapsia opetetaan kohtelemaan ympäristöä ja luontoa arvostavasti. Ekologinen kestävyys näkyy päiväkodissa jätteiden kierrättämisenä sekä toimintavälineiden, lelujen ja kirjojen korjaamisena.

 

Kasvan, liikun ja kehityn

Hyvinvoinnin saavuttamiseksi Engelissä huolehditaan lapsen perustarpeiden täyttämisestä. Liikkumisella, ruokakasvatuksella, terveys ja turvallisuus

Päiväkodin kasvattajat ovat innostuneita ja he osallistuvat lasten kanssa yhteisiin liikuntahetkiin ja -leikkeihin.  Kasvattajien ohjaaman liikunnan lisäksi lapsia kannustetaan liikkumaan omatoimisesti niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Päiväkodin lapset saavat arkiliikuntaa ja kävelytottumusta, koska lasten kanssa kävellään päivittäin ulkoilemaan lähipuistoihin ja takaisin päiväkotiin. Lasten kanssa harjoitellaan perusliikunta- ja tasapainotaitoja sekä liikkumistaitoja ja liikuntavälineiden käsittelytaitoja. Lapsille opetetaan kehotuntemusta ja sääntöliikuntaleikkejä. Esikouluvuoden keväänä lapset viedään Liikuntahallien järjestämään Vesikirppu-uimakouluun.

 

Engelin ruokahetkillä opetetaan lasta syömään monipuolisesti ja terveellisesti. Lapsia opetetaan kauniisiin pöytätapoihin ja ruokapöydissä syntyviä keskusteluja pidetään tärkeänä. Viikon kohokohta on jälkiruokapäivä perjantaisin. Lasten toimintaan kuuluvat pienten työtehtävien suorittamiset on helppo toteuttaa ruokailutilanteissa. Viikoittain valitut ruoka-apulaiset kattavat pöydät. Kattauksessa huomioidaan esteettisesti ja tunnelmallisesti vuoden kulku ja juhlapyhät esimerkiksi kukin, servietein ja kynttilöin. Engelin koti- ja luomulounas tulee Kruunuherkku -yrityksestä ja luomupainotteinen välipala valmistellaan Engelissä. Lapset myös osallistuvat välipalojen valmistamiseen esim. leipoen välillä itse välipalalle syötävää. Leipomisesta tulevaa tuoksua ei voita mikään.

 

Terveys ja turvallisuus

Lasten kanssa keskustellaan paljon arjen turvallisuudesta, jotta lapset oppivat valitsemaan vaihtoehdon toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Päiväkodin sijainnin vuoksi liikennekasvatus ja turvallinen liikkuminen ovat keskeinen kasvatuksellinen osa-alue päiväkodissa.

Lapsia opetetaan pienestä pitäen pesemään ja kuivaamaan omat kädet huolella. Se on tehokkain tapa ehkäistä sairauksien leviämistä lapsiryhmässä. Lapsi opetetaan myös pukeutumaan suomalaiset sääolosuhteet huomioiden.

Engelissä ymmärretään päivälevon merkitys päiväkodissa olevalle lapselle. Riittävällä levolla estetään lasten hermoston ylikuormittuminen ja annetaan lapsille mahdollisuus rauhoittumiseen. Pienten ryhmässä lapset nukahtavat tutun kasvattajan silitykseen ja heille annetaan mahdollisuus pitkään rauhalliseen päiväuneen. Lepohetki on isompien nautinnollinen levon hetki, jolloin kuunnellaan odotettua jatkosatua tai rauhoittavaa musiikkia. Kasvattajien rauhoittavasta silittämisestä nauttivat kaikki. Lapset nousevat lepohuoneesta kukin omaan tahtiinsa lukemaan tai rauhalliseen ohjattuun toimintaan.

 

Lämpimästi tervetuloa Engeliläiseksi!