Tervetuloa Päiväkoti Engelin kotisivuille!

Päiväkoti Engel on yksityinen päiväkoti ja se on toiminut Helsingin eteläisellä alueella jo vuodesta 1993. Päiväkoti Engelillä on kolme toimivaa päiväkotia. Komean Johanneksen kirkon juurella sijaitsee Engel Viiskulma, idyllisellä Huvilakujalla Engel Huvila sekä virikkeellisen Sepän puiston vieressä sijaitseva Engel Seppä. Päiväkoti Engelin kasvatustoiminnassa korostuu kodinomaisuus ja lämpö sekä yhteisöllisyys ja lasten yhteistyötaitojen kehittyminen. Päiväkodeissa on hoidossa 1-6-vuotiaita lapsia. Lapset ovat jaettu Taimilapsiin, Toimijalapsiin ja Tietäjälapsiin.

Päiväkoti Engelissä annetaan vuosittain perusopetuslain mukaista esiopetusta. Engelin toimipisteet ovat pieniä ja kodinomaisia. Tästä johtuen Engelin päiväkotitoimipisteiden esiopetus järjestetään yhdessä toimintapisteessä Päiväkoti Engel Viiskulmassa, jotta esiopetusikäiset lapset pääsevät työskentelemään koululuokanomaisessa toimintaympäristössä ja tutustuvat laajemmin tuleviin koulukavereihinsa.

ENGELILÄISYYS

Yhteisöllisyys, elämänmyönteisyys ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat engeliläisyyden ydintä. Päiväkoti Engelin kasvattajat luovat päiväkotiin lämminhenkisen, kannustavan ja elämää arvostavan vuorovaikutusilmapiirin. Engelin arjessa korostuvat hyvien tapojen ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen yhdessä, toista kunnioittaen ja ilon kautta. Engel ylläpitää ja kouluttaa ammattitaitoisia kasvattajiaan säännöllisesti Engelissä pitkään kehitetyn varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman suuntaisesti. Tämä mahdollistaa kasvattajien yhdenmukaiset toimintatavat päiväkodin yhteisökasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

ENGELIN VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA

Engelin toiminnan perusperiaatteet ovat emotionaalisessa, sosiaalisessa ja eettisessä kasvatuksessa. Lapsia ohjataan ja kannustetaan ryhmätaitojen kehittymisessä ja muiden huomioimisessa. Jokaisella ikäkaudella on omat kehitystehtävänsä joiden suuntaisesti Engelissä lasta ohjataan ja kannustetaan omatoimisuuteen. Kaikki nämä elementit ovat tärkeitä lapsen terveen itsetunnon rakentumisessa.

Tunne-elämäkasvatus

  • Engelissä lapset hyväksytään omana itsenään kaikkine tunteineen. Kasvattajat suhtautuvat lapsiin arvostaen ja lasten mielipiteet huomioon ottaen. Engelissä lapsia opetetaan tunnistamaan ja säätelemään omia tunteitaan. Samalla lapset oppivat ymmärtämään myös muiden tunteita. Engelissä lapset ja kasvattajat opettelevat yhdessä empatiataitoja.

Sosiaalinen ja eettinen kasvatus

  • Engelissä sosiaalisten ja eettisten taitojen opettaminen kietoutuvat vahvasti yhteen. Eettisten taitojen harjoittelu on koko ajan läsnä lasten toimiessa sosiaalisessa ryhmässä. Päiväkodin kasvattajat opettavat lapsille empatia- ja itsesäätelytaitojen lisäksi sosiaalisia ongelmaratkaisutaitoja ja hyviä käytöstapoja.
  • Engelissä kasvattajat muodostavat lämpimän ja läheisen suhteen lapseen. Kasvattajat pitävät kiinni turvallisista rajoista ja ohjaavat näin lasta moraaliperiaatteiden suuntaisesti kotikasvatuksen tuomat erilaisuudet yksilöissä huomioiden. Tapakasvatus on myös tärkeä osa engeliläisyyttä.
  • Lapsille opetetaan oppivat asioita ja taitoja vaiheittain niin, että uuden oppiminen rakentuu jo opittujen asioiden ja taitojen pohjalta.  Lapsilla on ikään liittyviä herkkyysvaiheita, jolloin tiettyjen asioiden oppiminen tulee ajankohtaiseksi. Päiväkoti Engelissä kasvattajat opettavat lapsille iän mukaisia taitoja, sillä tämä on keskeistä lasten terveen itsetunnon vahvistamisessa. Ilmapiiri on Engelissä lapsia kannustava ja positiivinen. Lapset oppivat uusia taitoja yhdessä kasvattajien ja toisten lasten kanssa. Kun lapsi oppii iänmukaisia asioita ja taitoja, hän on tasapainoinen ja hänen on helppo toimia lapsiryhmässä.

 

Iän mukaisten taitojen opettaminen

  • Päiväkoti Engelissä lapsille opetetaan asioita ja taitoja vaiheittain niin, että uuden oppiminen rakentuu aikaisemmin opittujen asioiden ja taitojen pohjalle.  Lapsilla on ikään liittyviä herkkyysvaiheita, jolloin uusien asioiden oppiminen tulee ajankohtaiseksi. Päiväkoti Engelissä kasvattajat opettavat lapsille iän mukaisia taitoja, sillä tämä on keskeistä lasten terveen itsetunnon vahvistamisessa. Ilmapiiri on Engelissä lapsia kannustava ja positiivinen. Lapset oppivat uusia taitoja yhdessä kasvattajien ja toisten lasten kanssa. Kun lapsi oppii iänmukaisia asioita ja taitoja, hän on tasapainoinen ja hänen on helppo toimia lapsiryhmässä.

VUOROVAIKUTUSILMAPIIRI

Päiväkoti Engelissä tunneilmasto on turvallinen, rakastava, hyväksyvä ja toista ihmistä kunnioittava. Engelin päiväkodit ovat pieniä ja tämä mahdollistaa sen, että kaikki kasvattajat ja lapset tuntevat toisensa. Myös ryhmästä toiseen siirtyminen on lapsille turvallista, kun he jo ennen ryhmän vaihtamista tuntevat ryhmässä olevat lapset ja kasvattajat. Myös lasten vanhemmat ja muut päiväkotiyhteisöön kuuluvat ihmiset otetaan päiväkodissa lämpimästi ja arvostavasti vastaan.

OPPIMISTOIMINTA

Päiväkodin päivä-, viikko- ja vuosirytmi luo selkeän, johdonmukaisen ja turvallisen oppimisympäristön lapsille. Kussakin Engelin lapsiryhmässä on pysyvä iän mukainen keskeinen teema. Taimiryhmän teemana on leikki, Toimijaryhmän teemana on ystävyys ja Tietäjäryhmän teemana on oppimisen ilo.

Päiväkoti Engelissä lasten oppiminen tapahtuu koko päiväkotipäivän ajan jatkumona. Uusien asioiden oppiminen rakentuu jo opittujen asioiden ja taitojen pohjalle. Päiväkodin kasvattajat rohkaisevat ja kannustavat lapsia harjoittelemaan ja opettelemaan sitkeästi uusia asioita ja taitoja. Päiväkoti Engelin oppimisilmapiiri asenteiltaan on kannustava, avoin ja myönteinen.

Päiväkoti Engelin tilat on tehty lapsille sopiviksi ja niissä korostuvat esteettiset arvot. Päiväkodin sisustus on värimaailmaltaan harmoninen, selkeä ja rauhallinen. Lasten taidetyöt ja lasten toiminnan dokumentointi näkyvät päiväkodin seinillä väripilkkuina. Päiväkodin lapset ulkoilevat lähialueiden julkisissa puistoissa. Alueen keskeinen sijainti mahdollistaa lasten kasvaessa monipuolisen retkeilyn niin puistoissa, museoissa, teattereissa kuin urheilutapahtumissakin.

Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen, pienten työtehtävien tekeminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ovat lapsille ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Nämä toimintatavat otetaan huomioon Engelin ryhmätoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ja ne ohjaavat kasvattajien tapoja toimia lasten kanssa.

Oppimisen alueet

Oppimisen alueet toteutuvat päiväkodin kasvatustoiminnassa samanaikaisesti lomittain. Oppimisen alueita ovat kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. Vuosittain päiväkodissa painotetaan jotakin oppimisen aluetta muita enemmän.

Kielten rikas maailma

Ilmaisun monet muodot

Minä ja meidän yhteisömme

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Kasvan, liikun ja kehityn

Lämpimästi tervetuloa Engeliläiseksi!